یه داستان واقعی در مورد جن که از خوندنش شاخ درمیارین!
راستی این اتفاق توی ایران افتاده!