کتاب های رشته معماری داخلی دهم

کتاب های رشته معماری داخلی دهم

کتاب های رشته معماری داخلی پایه دهم

دانلود کتاب های رشته معماری داخلی پایه دهم

هنرجویان رشته معماری داخلی پایه دهم می توانند کتاب های عمومی و تخصصی خود را از این قسمت دانلود کنند.
قالب کتاب ها PDF بوده و شامل همه کتاب ها عمومی و تخصصی می گردد.
کتاب های تخصصی رشته معماری داخلی پایه دهم شامل کتاب هایی چون: تزئینات سنگی و سرامیکی و پلیمری ، تزئینات سلولزی رنگ و موکت ، دانش فنی پایه و طراحی و زبان بصری و کتاب
همراه هنرجو  می باشد.

ردیف

نام کتاب

کد کتاب

جلد کتاب

دانلود کتاب

تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمری در فضاهای داخلی

210607

دانلود کتاب

تزیینات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلی

210605

دانلود کتاب

دانش فنی پایه (رشتة معماری داخلی)

210604

دانلود کتاب

طراحی و زبان بصری

210213

دانلود کتاب

کتاب همراه هنرجو (رشته معماری داخلی)

210606

دانلود کتاب

الزامات محیط کار

210136

دانلود کتاب

انگلیسی (١)

210125

دانلود کتاب

جغرافیای ایران

110218

دانلود کتاب

دین و زندگی (1)

110204

دانلود کتاب

ریاضی (1)

210141

دانلود کتاب

شیمی

210151

دانلود کتاب

عربی، زبان ، قرآن (1)

210111

دانلود کتاب

فارسی و نگارش  (1)

210116

دانلود کتاب

کتاب های رشته معماری داخلی دهم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب